Dividendbeleid

a.s.r. is voornemens om jaarlijks een interim dividend en slot dividend uit te keren dat een duurzame waarde voor haar aandeelhouders vertegenwoordigt op de lange termijn. a.s.r. heeft een dividendbeleid waarbij een pay-out ratio van het totale dividend over enig jaar wordt aangehouden van 45% tot 55% van het netto operationeel resultaat voor aandeelhouders (dat wil zeggen, na aftrek van financieringslasten op hybride instrumenten). a.s.r. heeft het voornemen om interim dividend uit te keren dat wordt vastgesteld op 40% van het dividend over het voorgaande jaar.
In verband met de uitkering van het voorgestelde dividend, streeft a.s.r. ernaar om een liquiditeitsbuffer op de holding aan te houden (per jaareinde) die minimaal gelijk of groter is dan de in het afgelopen jaar uitgekeerde dividenden (representatief voor een jaar dividend) plus de nog niet gealloceerde holdingkosten en rentebetalingen voor de periode van een jaar. Daarnaast streeft a.s.r. ernaar om de liquiditeitsbuffer gedurende het jaar voldoende te laten zijn om voor minimaal een jaar holdingkosten en rentebetalingen te dekken. Echter, a.s.r. streeft ernaar zo veel mogelijk kapitaal en liquiditeit op het niveau van de onder toezicht staande juridische entiteiten aan te houden.
a.s.r streeft ernaar om op een Solvency II ratio boven de management drempel te opereren. Deze drempel is momenteel vastgesteld op 160% (standaard formule). Indien de Solvency II ratio langdurig boven de management drempel is en a.s.r. het kapitaal niet kan investeren in waarde creërende mogelijkheden, kan a.s.r. besluiten dit kapitaal te retourneren aan aandeelhouders. a.s.r. zal dit in de meest efficiënte vorm voor aandeelhouders doen, op dat gegeven moment, zoals het inkopen van eigen aandelen of additioneel dividend uitkeren.
Bij een dividendvoorstel zal rekening worden gehouden met overwegingen zoals de kapitaalspositie, hefboom en liquiditeitsvereisten, wettelijke factoren, strategische overwegingen en de ontwikkeling daarvan. Er is geen verplichting of garantie dat a.s.r. dividend zal vaststellen en uitkeren. In het algemeen verwacht a.s.r. geen dividend uit te keren als de Solvency II ratio onder de 140% belandt.

Dividend 2019

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) heeft besloten om de dividendbetaling 2019 uit te stellen. a.s.r. geeft hiermee gevolg aan de oproep die de Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder EIOPA op 2 april 2020 deden. De toezichthouders deden een oproep aan verzekeraars om onder meer hun aandeleninkoopprogramma’s en dividenduitkeringen voorlopig uit te stellen. a.s.r. volgt deze oproep en stelt daarom de betaling van het slotdividend voor 2019 uit.

Het dividendvoorstel bedroeg € 1,90 per aandeel, waarvan € 0,70 als interimdividend is uitgekeerd in 2019. Het is onze intentie om in de tweede helft van 2020 het resterende dividend te betalen en het aandeleninkoopprogramma te hervatten, op voorwaarde dat dit past binnen het dividendbeleid en passend is gegeven de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis.

Historie uitbetaald dividend en voorgesteld dividend over 2019

  Dividend (in € miljoen) Dividend per aandeel
2014¹ 139 0,93
2015¹ 170 1,13
20162 187 1,27
20173 230 1,63
2018 245 1,74
20194 267 1,90

1 Herberekend voor 2014 & 2015 op basis van 150 miljoen aandelen. Op 13 januari, 12 juni en 14 september 2017 heeft a.s.r. eigen aandelen ingekocht, in totaal 9 miljoen aandelen. Deze eigen ingekochte aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

2 Op basis van 147 miljoen aandelen na de inkoop en intrekking van 3 miljoen aandelen.
3Het aantal uitstaande aandelen bedraagt per 31 december 2017 141 miljoen aandelen, exclusief 6 miljoen treasury shares. Er zijn 141 miljoen aandelen dividendgerechtigd over het jaarresultaat 2017.
4 Het aantal uitstaande aandelen bedraagt per 31 december 2019 140.748.799 aandelen. a.s.r. heeft in de loop van 2019 aandelen ingekocht ten behoeve van het aandelenplan voor werknemers.