Dividendbeleid

a.s.r. is voornemens om jaarlijks een interim dividend en slot dividend uit te keren dat een duurzame waarde voor haar aandeelhouders vertegenwoordigt op de lange termijn. a.s.r. heeft een dividendbeleid waarbij een pay-out ratio van het totale dividend over enig jaar wordt aangehouden van 45% tot 55% van het netto operationeel resultaat voor aandeelhouders (dat wil zeggen, na aftrek van financieringslasten op hybride instrumenten). a.s.r. heeft het voornemen om interim dividend uit te keren dat wordt vastgesteld op 40% van het dividend over het voorgaande jaar.
In verband met de uitkering van het voorgestelde dividend, streeft a.s.r. ernaar om een liquiditeitsbuffer op de holding aan te houden (per jaareinde) die minimaal gelijk of groter is dan de in het afgelopen jaar uitgekeerde dividenden (representatief voor een jaar dividend) plus de nog niet gealloceerde holdingkosten en rentebetalingen voor de periode van een jaar. Daarnaast streeft a.s.r. ernaar om de liquiditeitsbuffer gedurende het jaar voldoende te laten zijn om voor minimaal een jaar holdingkosten en rentebetalingen te dekken. Echter, a.s.r. streeft ernaar zo veel mogelijk kapitaal en liquiditeit op het niveau van de onder toezicht staande juridische entiteiten aan te houden.
a.s.r streeft ernaar om op een Solvency II ratio boven de management drempel te opereren. Deze drempel is momenteel vastgesteld op 160% (standaard formule). Indien de Solvency II ratio langdurig boven de management drempel is en a.s.r. het kapitaal niet kan investeren in waarde creërende mogelijkheden, kan a.s.r. besluiten dit kapitaal te retourneren aan aandeelhouders. a.s.r. zal dit in de meest efficiënte vorm voor aandeelhouders doen, op dat gegeven moment, zoals het inkopen van eigen aandelen of additioneel dividend uitkeren.
Bij een dividendvoorstel zal rekening worden gehouden met overwegingen zoals de kapitaalspositie, hefboom en liquiditeitsvereisten, wettelijke factoren, strategische overwegingen en de ontwikkeling daarvan. Er is geen verplichting of garantie dat a.s.r. dividend zal vaststellen en uitkeren. In het algemeen verwacht a.s.r. geen dividend uit te keren als de Solvency II ratio onder de 140% belandt.

Dividend 2019

a.s.r. heeft de ambitie om een stabiel tot groeiend dividend per aandeel
te betalen.
a.s.r. stelt voor om over 2019 een dividend uit te keren van € 267 miljoen, zijnde € 1,90 per aandeel. Het dividend per aandeel is berekend op basis van 140.748.799 uitstaande aandelen op 31 december 2019. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2018. Rekening houdende met het betaalde interim dividend van 0,70 cent per aandeel resteert er een slotdividend van € 1,20 per aandeel. 

Historie uitbetaald dividend en voorgesteld dividend over 2019

  Dividend (in € miljoen) Dividend per aandeel
2014¹ 139 0,93
2015¹ 170 1,13
20162 187 1,27
20173 230 1,63
2018 245 1,74
20194 267 1,90

1 Herberekend voor 2014 & 2015 op basis van 150 miljoen aandelen. Op 13 januari, 12 juni en 14 september 2017 heeft a.s.r. eigen aandelen ingekocht, in totaal 9 miljoen aandelen. Deze eigen ingekochte aandelen zijn niet dividendgerechtigd.

2 Op basis van 147 miljoen aandelen na de inkoop en intrekking van 3 miljoen aandelen.
3Het aantal uitstaande aandelen bedraagt per 31 december 2017 141 miljoen aandelen, exclusief 6 miljoen treasury shares. Er zijn 141 miljoen aandelen dividendgerechtigd over het jaarresultaat 2017.
4 Het aantal uitstaande aandelen bedraagt per 31 december 2019 140.748.799 aandelen. a.s.r. heeft in de loop van 2019 aandelen ingekocht ten behoeve van het aandelenplan voor werknemers.