Home Nieuws en Pers Pers asr rapporteert wederom sterke resultaten
Pers Utrecht 30 augustus 2018 01:00 EU/Amsterdam

a.s.r. rapporteert wederom sterke resultaten

Operationeel resultaat van € 382 miljoen, in lijn met sterke eerste helft 2017

a.s.r - gebouw

Operationeel resultaat van € 382 miljoen, in lijn met sterke eerste helft 2017

 • Operationeel resultaat van € 382 miljoen is nagenoeg gelijk aan vorig jaar (H1 2017: € 385 miljoen). De impact van de januaristorm (€ 31 miljoen) wordt gecompenseerd door hogere resultaten in het segment Leven en groei in de andere segmenten.
 • Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 14,7% over de eerste helft van 2018, ruim boven de doelstelling ‘tot 12%’.
 • Combined ratio bedraagt 97,1% (H1 2017: 93,6%), inclusief de impact van de januaristorm (2,1%-punt) en de hogere combined ratio van de geacquireerde schadeactiviteiten van Generali Nederland.
 • Operationeel resultaat van het segment Schade bedraagt inclusief de januaristorm € 66 miljoen (H1 2017: € 106 miljoen).
 • Operationeel resultaat van het segment Leven stijgt met 8,3% tot € 340 miljoen, voornamelijk door hogere directe beleggingsopbrengsten (€ 16 miljoen).
 • Netto resultaat van € 368 miljoen laat een daling van 7,3% (H1 2017: € 397 miljoen) voornamelijk door de kosten van het sociaal plan als gevolg van de integratie van Generali Nederland en diverse incidentele posten.

Interim dividend van € 92 miljoen (€ 0,65 per aandeel[1])

 • Interim dividend is gelijk aan 40% van het dividend over geheel 2017.

Solvency II ratio (standaard formule) 194% na interim dividend

 • Solvency II ratio[2] (standaard formule) per 30 juni 2018 bedraagt 194% (31 december 2017: 196%). Dit is inclusief de acquisitie van Generali Nederland (-9%-punt), de impact van verlaging van de UFR (-3%-punt) en het interim dividend (-3%-punt). De ratio werd positief beïnvloed door de organische kapitaalcreatie (5%-punt), de hogere ‘volatility adjustment’ (6%-punt) en overige ontwikkelingen (2%-punt).
 • Organische kapitaalcreatie € 179 miljoen, inclusief impact van januaristorm (H1 2017: € 193 miljoen).
 • Solvency II-kapitaalspositie zeer robuust; 85% bestaat uit Tier 1-kapitaal. Financiële flexibiliteit is sterk met een ‘headroom’ in tier 1 van € 845 miljoen en van tier 2 en 3 gezamenlijk € 749 miljoen.

Solide operationele prestaties en voorspoedige integratie Generali Nederland

 • Bruto geschreven premies in segment Schade zijn gestegen met € 243 miljoen tot € 1.717 miljoen, zowel door organische groei in alle drie de productlijnen (€ 67 miljoen) als door de acquisitie van Generali Nederland (€ 176 miljoen). Bruto geschreven premies in het segment Leven stijgen van € 848 miljoen naar € 885 miljoen, voornamelijk door de bijdrage van Generali Nederland en een stijging in Pensioenen, met name door DC.
 • Beheerd vermogen voor derden (a.s.r. vermogensbeheer en a.s.r. vastgoed) is met € 1,3 miljard gestegen tot 15,6 miljard (€ 14,3 miljard per 31 december 2017). De groei is voornamelijk door nieuwe contracten voor het ASR Hypotheekfonds (€ 702 miljoen) en de nieuwe lijn ESG-fondsen (€ 549 miljoen).
 • Integratie van Generali Nederland verloopt volgens plan; juridische fusie van de entiteiten is volbracht en de uitvaartverzekeringsportefeuille is als eerste portefeuille succesvol gemigreerd naar het platform van a.s.r.

[1] Interim dividend over H1 2018 op basis van 141 miljoen aandelen.

[2] Exclusief a.s.r. bank. Inclusief a.s.r. bank bedraagt de Solvency II ratio 193% na interim dividend.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten:

‘De financiële resultaten over de eerste helft van 2018, in combinatie met de voortgang van de integratie van Generali Nederland stemmen ons heel tevreden. Het toont de executiekracht van a.s.r. We zijn er in geslaagd het operationeel resultaat op het niveau van de eerste helft van 2017 te houden waarbij de daling van het resultaat in het segment Schade, als gevolg van de januaristorm, werd gecompenseerd door een stijging in de overige segmenten. Onze kostendiscipline blijft onverminderd sterk. Exclusief Generali Nederland laten de operationele lasten een daling zien van 9 miljoen euro. Het operationele rendement op eigen vermogen was met 14,7% op jaarbasis opnieuw ruim boven onze doelstelling en onze solvabiliteit is met 194% robuust. Daarmee laten we wederom sterke resultaten zien.

We blijven ons maximaal inzetten om het vertrouwen dat klanten ons gunnen waar te maken. Wij zijn daarom ook blij met de flinke stijging in het aantal klanten in het ‘Vernieuwd Voordeel Pakket’ voor schadeverzekeringen, met dagen waarbij zich meer dan 350 nieuwe klanten aanmelden. Daarnaast ontwikkelt het aantal deelnemers aan het DC-product ‘WerknemersPensioen’ zich goed en is de mijlpaal van 50.000 actieve deelnemers behaald. Verder zijn nieuwe initiatieven en innovaties gestart om de aanwas van (jonge) nieuwe klanten op peil te houden. De initiële marktreacties op het nieuwe ‘Langer Mee’ product voor arbeidsongeschiktheid zijn bemoedigend. Ook bij de institutionele klanten zien we positieve ontwikkelingen in ons ESG en hypothekenfonds. Wij zijn met name trots op het feit dat nieuwe grote beleggingsklanten toetraden tot ons winkelfonds (‘Dutch Prime Retail Fund’) en het kantorenfonds (Dutch Mobility Office Fund).

In het segment Schade lieten alle drie de productlijnen, naast de toename door de integratie van de activiteiten van Generali Nederland, een autonome groei zien van 4,5% over het eerste halfjaar. De combined ratio werd negatief beïnvloed door de impact van de januaristorm en de overgenomen activiteiten van Generali Nederland, maar ligt met 97,1% slechts licht boven onze doelstelling van 97,0%. Exclusief Generali Nederland is de combined ratio beter dan de doelstelling. De combined ratio voor AOV bleef sterk op een zeer laag niveau van 91,2%.

Hoewel de januaristorm weliswaar voor een hogere schadelast zorgt, zijn dit wel de momenten waarbij de toegevoegde waarde voor onze klanten zichtbaar wordt. De afhandeling van de schades van deze storm is goed verlopen getuige de positieve reacties die wij van klanten hebben ontvangen, met name over de snelheid waarmee we hebben gehandeld.

In het segment Leven werpt onze aanhoudende kostendiscipline haar vruchten af. Zonder de additionele kosten van de overname van Generali Nederland dalen de operationele kosten in lijn met de krimp van de portefeuille. De bruto geschreven premies van Pensioenen zijn gestegen door het succes van het DC-product WerknemersPensioen dat 44 miljoen euro meer premie heeft gerealiseerd in de eerste helft van dit jaar. Door meer aflossingen van hypothecaire leningen kan de krimp in de Individueel Leven portefeuille versneld doorzetten. Continue beheersing van de kosten is hierdoor noodzakelijk.

Het segment Distributie en Services was commercieel succesvol en realiseerde onder meer hogere omzetten. Ook het segment Bank en Asset Management laat een verdere commerciële verbetering zien met een stijging van fee-inkomsten door nieuwe klanten en een stijging van de ons toevertrouwde middelen in de beleggingsfondsen.

De goede resultaten vertalen zich in een gestage aanwas van kapitaal. Onze solvabiliteit is met 194% robuust en de kwaliteit van de solvabiliteit is hoog. De Solvency II ratio, op basis van alleen Tier 1-kapitaal, bedroeg 165%.

Op grond van de sterke resultaten over het eerste halfjaar en de robuuste solvabiliteit stellen we een interim dividend beschikbaar van 92 miljoen euro. Dit is 40% van het dividend over het voorgaande jaar en 0,65 euro per aandeel.

De kwaliteit van ons werk bepaalt de kwaliteit van onze resultaten en dat stemt tot tevredenheid. Daarnaast is in de afgelopen periode met de integratie van de activiteiten van Generali Nederland extra inzet van veel collega’s gevraagd. We zijn trots op de resultaten die we gezamenlijk hebben behaald en op alle collega’s die daar een bijdrage aan hebben geleverd.’

Kerncijfers

(€ miljoen, tenzij per aandeel of als percentage)

H1 2018

H1 2017

Mutatie

Operationeel resultaat1

382

385

-0,8%

Operationeel rendement op eigen vermogen2

14,7%

17,4%

-2,7%-p

Nettoresultaat (op IFRS basis)

368

397

-7,3%

Rendement op eigen vermogen

15,5%

19,2%

-3,7%-p

Bruto geschreven premies

2.502

2.233

12,0%

Operationele lasten

-299

-283

5,7%

Combined ratio (segment Schade)

97,1%

93,6%

3,5%-p

Nieuwe productie (segment Leven (APE))

36

26

38,5%

 

30 juni 2018

31 dec. 2017

Mutatie

Totaal eigen vermogen

5.493

5.432

1,1%

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders

4.493

4.432

1,4%

Solvency II ratio (standaard formule) na interim dividend

194%

196%

-2%-p

Financial leverage

25,4%

25,3%

0,1%-p

Kaspositie holding

229

463

-50,5%

Aantal fte’s (intern)

3.793

3.493

8,6%

 

H1 2018

H1 2017

Mutatie

Operationeel resultaat per aandeel3

1,87

1,85

1,1%

Interim dividend per aandeel

0,65

n.a.

n.a.

Aantal geplaatste en uitstaande aandelen per ultimo (mln)

141,0

147,0

-4,1%

Gewogen gemiddeld aantal geplaatste en
uitstaande aandelen (mln)

141,0

146,9

-4,0%

Nadere toelichting op de tabel

1. Het operationeel resultaat is het resultaat voor belastingen, waarbij gecorrigeerd wordt voor (i) beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde meerwaarden, bijzondere waardeverminderingen en (on)gerealiseerde waardemutaties) en (ii) incidentele baten en lasten die geen verband houden met de reguliere bedrijfsvoering, maar bijvoorbeeld het gevolg zijn van stelselwijzigingen, advieskosten voor acquisities, reorganisatiekosten, opstartkosten en aandeelhouder gerelateerde kosten.
2. Het operationeel rendement op eigen vermogen wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het jaarlijkse gemiddelde eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders na aftrek van de reserve voor ongerealiseerde winsten en verliezen en het eigen vermogen voor vastgoedontwikkeling (bedrijfsactiviteiten in ‘run-off’).
3. Het operationeel resultaat per aandeel wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen.


Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden.

Voor het officiële en meer uitgebreide Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website www.asrnl.com.