{ "menu": { "text": "Menu" } }

Ondernemingsraad

De structuur, werkwijze en positie van de leden van de medezeggenschap bij a.s.r. is schriftelijk vastgelegd en voor alle medewerkers in te zien.
De OR en zijn onderdeelcommissies hebben een adviserende stem onder andere als het gaat om belangrijke bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, zoals organisatiewijzigingen (samenvoegen of splitsen van afdelingen of bedrijfsonderdelen), overnames en integraties.
Ten aanzien van zaken op het terrein van sociaal beleid (zoals bijvoorbeeld beoordelingen, pensioenen en arbeidsomstandigheden), heeft de OR in veel gevallen instemmingsrecht. Dat geldt voor beleid op het gebied van beoordelingen, arbeidsomstandigheden, pensioenen, aanstelling en dergelijke. Verder kan de OR gebruik maken van zijn wettelijke spreekrecht. Dit geeft de raad de mogelijkheid om voor en tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over bepaalde belangrijke voorgenomen bestuursbesluiten zijn standpunt kenbaar te maken.
Frequentie vergaderingen en samenstelling
De OR wordt via verkiezingen samengesteld voor een periode van drie jaar. De raad komt twaalfmaal per jaar in vergadering bijeen en overlegt zesmaal per jaar officieel met de bestuurder. Tweemaal per jaar wordt de stand van zaken in de onderneming besproken in het bijzijn van twee leden van de Raad van Commissarissen. De onderwerpen die dan in ieder geval aan bod komen zijn: hoe staat de onderneming er financieel voor en wat zijn de strategische plannen van de onderneming.
Ten minste tweemaal per jaar vindt een 3-radenoverleg plaats. Aan dit overleg nemen deel: de voorzitter van de RvC tezamen met een lid van de RvC, de Voorzitter en Vice-voorzitter van de OR en de Voorzitter van de RvB en de directeur HR.