a.s.r. en beleggingsverzekeringen

a.s.r. vindt het belangrijk dat haar producten passen en blijven passen bij de situatie en behoeften van haar klanten. Daarom zoekt a.s.r. proactief contact met klanten met een beleggingsverzekering, om hen aan te sporen om naar hun beleggingsverzekering te kijken. Past deze nog bij hun situatie en bij het doel waarvoor zij de verzekering hebben afgesloten? a.s.r. wijst klanten actief op de mogelijkheden die er zijn om de beleggingsverzekering te wijzigen, zodat zij daar een bewuste keuze over kunnen maken.

Sinds 1992 hebben veel Nederlanders een beleggingsverzekering gesloten voor bijvoorbeeld de aflossing van hun hypotheek of als voorziening voor de oude dag. Vanaf 2006 ontstond een maatschappelijke discussie over de hoogte van de ingehouden kosten en risicopremie in relatie tot de opbrengst. In 2008 heeft a.s.r. op basis van aanbevelingen van de ombudsman afspraken gemaakt met consumentenorganisaties. Er is een maximaal percentage afgesproken dat van de betaalde premie mag worden ingehouden voor kosten en risicopremie. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst: de Compensatieregeling
Voor bijzondere en schrijnende gevallen heeft a.s.r. de ‘Regeling schrijnende gevallen. In 2011 heeft a.s.r. de Compensatieregeling volledig uitgevoerd. Alle klanten zijn geïnformeerd of zij aanmerking kwamen voor de regeling. Waar het van toepassing was, zijn compensaties eenmalig en in sommige gevallen jaarlijks in de polissen van klanten gestort.
In actie komen

Sinds 2012 benadert a.s.r. klanten om hen aan te sporen om in actie te komen.
a.s.r. wijst klanten op de financiële situatie van hun beleggingsverzekering en informeert hen over de mogelijkheden om de verzekering eventueel te wijzigen of te beëindigen. Hierbij werkt a.s.r. nauw samen met adviseurs.

Klanten kregen in 2012 een gratis hersteladvies aangeboden om met hun adviseur te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om hun situatie te verbeteren. In 2014 introduceerde a.s.r. een mix-fonds met lagere kosten en bood zij 230.000 klanten de mogelijkheid om kosteloos over te stappen en zo hun situatie te verbeteren. Sinds 2016 konden klanten voor kosteloos advies terecht bij het Adviesloket Beleggingsverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. Vanaf 31 augustus 2019 is het Adviesloket gesloten. Klanten die nog geen keuze hebben gemaakt en nog geen advies hierover hebben ingewonnen, hebben nog steeds recht op gratis hersteladvies van hun adviseur.
Acties voor klanten
Resultaten activeren van klanten

Verzekeraars hebben afgesproken dat zij de resultaten van hun inspanningen om klanten met een beleggingsverzekering te activeren, die zij aan de AFM rapporteren, ook zelf publiceren.

Klanten helpen een bewuste keuze te maken

Bij het activeren van klanten met een beleggingsverzekering wil a.s.r. direct contact met al haar klanten met een beleggingsverzekering om te bespreken dat zij:

  • weten en begrijpen hoe de waarde-opbouw van hun beleggingsverzekering er voor staat
  • weten en begrijpen welke mogelijkheden zij hebben om hun beleggingsverzekering eventueel te wijzigen of te beëindigen
  • een weloverwogen en bewuste keuze te maken
a.s.r. zet zich hierbij actief in om te komen tot een hoge mate van effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening en advies. Daarvoor werkt a.s.r. nauw samen met adviseurs. Deze kunnen op basis van de persoonlijke financiële situatie van klanten een deskundig advies uitbrengen. a.s.r. blijft zich inspannen om klanten zelf een bewuste, weloverwogen keuze te laten maken met betrekking tot hun beleggingsverzekering.
Verzekeraars hebben afgesproken dat zij de cijfers voor het activeren van klanten met een beleggingsverzekering, die zij aan de AFM rapporteren, ook zelf publiceren. De rapportage Nazorg Beleggingsverzekeringen biedt een actueel overzicht van het percentage geactiveerde klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering, een hypotheekgebonden en een pensioengebonden beleggingsverzekering.
Schikkingen

Sinds 2015 treft a.s.r. geen schikkingen meer met klanten waarbij een wederzijdse geheimhoudingsverklaring wordt getekend. In eerder getroffen schikkingen, beroept a.s.r. zich niet langer op de geheimhoudingsclausule. Mede in verband met de privacy van klanten, zal a.s.r. niet zelf informatie openbaar maken over individuele schikkingen. Het staat klanten, met wie een schikking is getroffen, vrij om dat wel doen. Lees meer hierover in het statement van het Verbond van Verzekeraars.

Fortisschikking

Op 13 juli 2018 heeft het gerechtshof van Amsterdam de zogenaamde Fortisschikking verbindend verklaard. Hierin zijn afspraken gemaakt door verzekeraar Ageas (rechtsopvolger van Fortis) met verschillende claimorganisaties, die voormalige aandeelhouders van Fortis vertegenwoordigen voor een schadevergoeding van ruim € 1,3 miljard.

Met deze schikking wordt aan de voormalige aandeelhouders een compensatie geboden voor (een deel van) de schade die zij hebben geleden door de koersval van het aandeel Fortis rondom de overname van ABN AMRO in 2007, en onvolledige berichtgeving in 2008
a.s.r. heeft onderzocht in hoeverre beleggingsfondsen, die destijds door a.s.r. werden aangeboden in beleggingsverzekeringen en via de beleggersgiro, waren belegd in het aandeel Fortis. En in hoeverre deze voldoen aan de voorwaarden voor het indienen van een claim. Bij extern beheerde beleggingsfondsen lag het initiatief om een claim in te dienen bij de desbetreffende fondsbeheerders.

a.s.r. heeft de claims voor 28 juli 2019 ingediend voor haar eigen beleggingsfondsen en daarmee voldaan aan de gestelde deadline in deze procedure. De claims zijn gehonoreerd en in 2022 heeft a.s.r. deze vergoedingen ontvangen. Inmiddels is bepaald op welke wijze a.s.r. klanten tegemoet wil komen. De klanten om wie het gaat informeren wij eind oktober, begin november 2023.