{ "menu": { "text": "Menu" } }

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering
a.s.r.'s aanpak van bedrijfsethiek
Integriteit en ethisch gedrag zijn voorwaarden voor a.s.r.'s reputatie als betrouwbare verzekeraar. a.s.r. zet zich in om zaken te doen volgens de principes van eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid. Het toepassen  van deze ethische normen heeft als doel om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen zodat het vertrouwen van klanten, aandeelhouders, werknemers, zakenpartners en de samenleving wordt verkregen en behouden. In het document hieronder vindt u gedetailleerde informatie.
Footprint a.s.r. hoofdkantoor

a.s.r. gaat zorgvuldig om met natuur en milieu en heeft de ambitie om uiterlijk in 2025 haar CO2-uitstoot - ten opzichte van 2018 - te halveren. We gaan efficiënt om met drinkwater, we zijn bewust bezig met afval- en energiereductie, het verduurzamen van mobiliteit en het verlagen van CO2-emissies. Alles wat we doen staat in het teken van het terugdringen van onze CO2-uitstoot. En waar dat nog onvoldoende lukt compenseren we onze CO2-emissies met Verified Carbon Standard (VCS) certificaten in combinatie met Climate, Community and  Biodiversity Standards (CCB).

Duurzame belastingbetaler

a.s.r wil als lid van de samenleving haar fair-share bijdragen om de samenleving waarvan zij deel uitmaakt mogelijk te maken en in stand te houden. Dit komt tot uitdrukking in de fiscale strategie die is vastgesteld door de Raad van Bestuur: a.s.r. wil een maatschappelijk verantwoord belastingbetaler zijn op basis van een professioneel uitgevoerde fiscale compliance. a.s.r. neemt geen fiscaal agressieve standpunten in. 

Duurzaam inkopen
  • Leveranciers beoordelen op hun effecten op de maatschappij
    a.s.r. vindt het belangrijk om op een verantwoorde en duurzame wijze te opereren. Dat verwacht zij ook van haar leveranciers. a.s.r. stelt aanvullende eisen aan haar leveranciers op het gebied van milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Deze eisen maken onderdeel uit van de tussen a.s.r. en haar leveranciers afgesloten inkoopcontracten. 
  • Screening
    a.s.r. doet geen zaken met partners die betrokken zijn bij misdrijven of maatschappelijk ongewenste handelingen, zoals witwassen, fraude en het financieren van terrorisme. Dit kan haar reputatie en integriteit in gevaar brengen. a.s.r. heeft een Customer Due Diligence (CDD) beleid, dat een screening vereist voor de ondertekening van een contract. In het beleid voor contractmanagement is bovendien vastgesteld dat er periodiek een screening plaatsvindt. Als er naar het oordeel van a.s.r. aanleiding is om te twijfelen aan de integriteit van de leverancier, dan worden passende maatregelen getroffen.